Regulamin

Regulamin
§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.samasz.pl/maszyny-uzywane zwanego dalej Serwisem. Zapraszamy do korzystania z internetowej sprzedaży maszyn produkcji SaMASZ, dostępnych na http://www.samasz.pl/maszyny-uzywane (zwanym dalej "Serwis Internetowy”).
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.
Wchodząc na naszą stronę internetową wyrażacie Państwo zgodę (godzicie się Państwo) na przestrzeganie postanowień warunków ogólnych przedstawionych poniżej, dlatego prosimy, aby je uważnie przeczytać.
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy
rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy regulamin;
Serwis - serwis internetowy www.samasz.pl/maszyny-uzywane znajdujący się pod adresem internetowym:www.samasz.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez SaMASZ Sp. z o.o.. z siedzibą w Białymstoku, ;
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest SaMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (kod poczt. 15-161) przy ul. Trawiastej 15, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011382 , NIP: 966-159-29-76 ;
Diler – firma będącą oficjalnym dystrybutorem maszyn SaMASZ na terenie RP
korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);
Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została
przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Konto - dostępne dla danego Dilera po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Diler wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych ogłoszeń itp.);
Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Diler może dowiedzieć się, w jaki sposób
należy zrealizować określone działania w ramach Serwisu, aby osiągnąć pożądane cele;
Ogłoszenie - wszelkie treści publikowane przez Dilerów w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne;

1. Postanowienia wstępne

1.1 Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
1.2 Warunkiem uzyskania dostępu Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Informacje o Serwisie

2.1 Właścicielem i Administratorem Serwisu jest firma SaMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Trawiastej 15, NIP 966-15-92-976, tel. (85) 654-45-84.
2.2 Serwis jest publiczną, internetową witryną umożliwiającą wyszukiwanie i nabywanie maszyn produkcji firmy SaMASZ Sp. z o.o.
2.3 Serwis prezentuje (dostarcza) oferty sprzedaży maszyn używanych będących własnością Firmy SaMASZ Sp. z o.o. lub jej Dilerów.
2.4 Serwis internetowy umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnymi nabywcami i sprzedającymi.
2.5 Celem Serwisu internetowego jest publikowanie w internecie ogłoszeń. Każda umowa sprzedaży dotycząca prezentowanych maszyn w Serwisie internetowym zawierana jest wyłącznie pomiędzy nabywcą a sprzedającym. SaMASZ Sp. z o.o. nie jest stroną żadnej umowy między Dilerem a nabywcą. Wszystkie informacje na temat konkretnej maszyny pochodzą od sprzedającego. SaMASZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanego ogłoszenia Dilera w Serwisie. SaMASZ Sp. z o.o. zakłada, że wszyscy sprzedający, którzy zgłaszają maszyny do Serwisu, będą postępować rzetelnie i w dobrej wierze. SaMASZ Sp. z o.o. nie jest jednak w stanie zagwarantować, że informacje umieszczane przez sprzedających są wolne od błędów. Przed zakupem kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia u sprzedającego wszystkich szczegółów, które wpływają na podjęcie decyzji o zakupie. Kupując maszynę z Serwisu nabywca powinien zachować ostrożność i kierować się własnym osądem tak samo, jakby kupował podobny przedmiot poprzez ogłoszenie prasowe lub poprzez inne medium.

3. Informacje o sprzedawanych produktach

3.1 Ogłoszenia prezentowane w Serwisie nie stanową oferty w rozumieniu Art.66. § 1. Kodeksu cywilnego.
3.2 Informacje w ogłoszeniu są oparte na subiektywnej ocenie sprzedającego, który we własnym zakresie ocenił i wydał opinię o stanie maszyny, dane te nie są oparte na ocenie wydanej przez niezależnego rzeczoznawcę.
3.3 Wygląd prezentowanych maszyn może odbiegać od stanu faktycznego - kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia u sprzedającego wszystkich szczegółów.
3.4 W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących prezentowanych produktów prosimy o powiadomienie korzystając z linku „Kontakt”.

4. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

SaMASZ Sp. z o.o. może w każdym momencie usunąć, zmodyfikować lub uzupełnić zawartość Serwisu bez uprzedniego powiadomienia. Rezerwujemy sobie prawo zakończenia, zmiany, zawieszenia lub zarzucenia dowolnego aspektu Serwisu internetowego w całości lub częściowo, zgodnie z naszą wyłączną decyzją. Serwis internetowy może być czasowo niedostępny z powodu prac konserwacyjnych lub innych przyczyn.

5. Sprzedaż

5.1 Sprzedaż maszyn oferowanych przez Firmę SaMASZ Sp. z o. o. w Serwisie może odbyć się bezpośrednio lub też przy udziale sieci dilerskiej dostępnej na http://www.samasz.pl/polska .
5.2 Sprzedaż maszyn oferowanych przed Dilera w Serwisie odbywa się bez udziału Firmy SaMASZ Sp. z o.o. - SaMASZ Sp. z o.o. nie jest stroną żadnej umowy.

6. Gwarancja

6.1 Firma SaMASZ Sp. z o.o. jako producent maszyn rolniczych oraz komunalnych zobowiązuje się do sprawowania gwarancji zgodnie z Warunkami Gwarancji zawartymi w Instrukcji Obsługi oraz uwzględniając poniższe wytyczne.
6.2 Okres Gwarancji maszyn używanych sprzedawanych przez Firmę SaMASZ Sp. z o.o. określony jest indywidualnie do każdej maszyny w procesie sprzedaży.
6.3 Okres Gwarancji maszyn używanych sprzedawanych przez Dilera określony jest indywidualnie do każdej maszyny w procesie sprzedaży – w przypadku wyłączenia z gwarancji Producenta, Diler zobowiązuje się do sprawowania gwarancji.

7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
7.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego pisemnie na adres SaMASZ Sp. z o.o. 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 lub na adres mailowy: marketing@samasz.pl
7.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
7.4. SaMASZ Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytokownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. Uwagi końcowe

8.1. Wszystkie spory, które mogą powstać rozstrzygną sądy w Polsce.
8.2. Osobom korzystającym z Serwisu Internetowego zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8.3. SaMASZ Sp. z o.o. pozostawia sobie prawo do zmiany warunków działania swojego Serwisu Internetowego. Zmiany będą wchodzić w życie 14 dni po opublikowaniu informacji o zmianach na stronie Serwisu internetowego.